Groter aanbod creëren, beter matchen en meer promotie

Gezocht: bekwaam havenpersoneel

Ook de havensector in het Noordzeekanaalgebied kampt met grote tekorten op de arbeidsmarkt. Lager en hoog opgeleid technische personeel is niet of bijna niet te vinden. Is men toch technisch geschoold en ready to go, dan sluit veelal de beroepsopleiding niet aan bij het functieprofiel in de vacature. Tel daarbij op dat de haven van Amsterdam van huis uit niet de gedroomde banenmagneet is en je hebt een cocktail van uitdagingen op het menu staan. Hoe gaan de haven die te lijf?

Kees Noorman, directeur van Ondernemersvereniging ORAM, ziet dat ook. “Er is een mismatch tussen vraag en aanbod, Daarnaast is de aansluiting met het werkveld niet goed. En nog iets, onbekend maakt onbemind. Laat dus zien hoe gaaf die haven is en wat je te bieden hebt.

Kees Noorman (ORAM):

'Er is een mismatch tussen vraag en aanbod'

Door het Rijk zijn zestien gebieden in Nederland geselecteerd waar sprake is van meervoudige problematiek op het gebied van jeugd, onderwijs, werk/armoede/inclusie, veiligheid/ondermijning, wonen en gezondheid. Stadsdeel Nieuw-West is één van die gebieden. Om deze problemen het hoofd te bieden wordt een Masterplan Nieuw-West ontwikkeld. Dit is een aanpak die samen met partners wordt ontwikkeld en een looptijd heeft van 20 jaar met maatregelen bovenop de huidige inzet om structureel de leefbaarheid te verbeteren in de buurten.

Stadsdeel Nieuw-West

In de haven zit over het algemeen structureel een gat tussen wat het havenbedrijf verlangt van een werknemer en wat hij of zij de werkgever te bieden heeft. Daar springen professionele opleidingsinstituten en het UWV tussen om werknemer klaar te stomen, maar zelf dan is er geen sprake van een ‘perfect match’. Dat blijkt onder meer uit een pilot van Amports en Port of Amsterdam in samenwerking met Westpoort Werkt! de gemeentelijke instantie die werkzoekenden en schoolverlaters uit Nieuw-West koppelt aan het (haven-)bedrijfsleven.

xxx

Hoge verwachtingen

Tijdens de matchingtafels wordt goed zichtbaar dat een match niet zo gemakkelijk te maken is. De meeste potentiële werknemers zijn niet opgeleid voor technisch havenwerk en moeten vaak nog veel certificaten en extra trajecten doorlopen om door de selectieprocedure van de werkgever te komen. De jobhunters hebben gemerkt dat werkgevers niet altijd openstaan voor werknemers die nog een traject moeten doorlopen. Ook zien zij dat werkgevers vaak een te hoge verwachting hebben van de potentiële werknemer.

De meeste potentiële werknemers zijn niet opgeleid voor technisch havenwerk

Niet op de radar

Uit de pilot komt met stip op één komt uit de pilot naar voren dat werkgevers vinden dat de matchingstrajecten niet aansluiten bij het werk dat ze te bieden hebben. Ze moeten dus nog flink moeten investeren om kandidaten klaar te stomen voor het echte werk. Gevolgd door (2) de onbekendheid van de haven, waardoor werknemers het bedrijfsleven in Westpoort en omgeving niet op de radar hebben. Even afgezien van het vooroordeel dat ‘werken in de haven vies is’ en dat er niet goed wordt betaald.

Door het Rijk zijn zestien gebieden in Nederland geselecteerd waar sprake is van meervoudige problematiek op het gebied van jeugd, onderwijs, werk/armoede/inclusie, veiligheid/ondermijning, wonen en gezondheid. Stadsdeel Nieuw-West is één van die gebieden. Om deze problemen het hoofd te bieden wordt een Masterplan Nieuw-West ontwikkeld. Dit is een aanpak die samen met partners wordt ontwikkeld en een looptijd heeft van 20 jaar met maatregelen bovenop de huidige inzet om structureel de leefbaarheid te verbeteren in de buurten.

Nautische dienstverlening

Volgens Kees Noorman is de beeldvorming rondom de haven achterhaald. “De haven is een eigentijdse werkomgeving. Er zijn natuurlijk traditionele beroepen in de haven die weinig veranderen. Zoals het werk bij de nautische dienstverlening: bij nacht en ontij opstaan om schepen naar binnen te loodsen, te slepen en vast te maken. Maar er zijn ook bedrijven met havenfunctie die in het oog springen als modern en toekomstgericht. Het werken bij deze bedrijven doet niet onder voor een functie bij een financiële instelling op de Zuidas of een start-up aan de gracht.


De uitdaging is vastgesteld. Het is tijd om de opgevoerde aanbevelingen uit het havenbedrijfsleven in gang te zetten. Met de nadruk op investeren in een werkbaar matchingstraject, algemene havenpromotie en vroeg beginnen met het introduceren van havenwerk bij jonge mensen die nog in de schoolbanken zitten.

Een aantal bedrijven die participeerden in de pilot zijn bereid om te investeren in een nieuw en overkoepeld matchingtraject, waarin werknemer en werkgever van A tot Z worden begeleid. Vanaf het moment dat er wordt geworven, de eerste gesprekken plaatsvinden en vaardigheden worden bijgeleerd tot het moment dat de werknemer al in dienst is genomen, maar wellicht op diverse vlakken nog extra ondersteuning nodig heeft.

Jong beginnen

Het havenbedrijfsleven wil ‘werken in de haven’ zo vroeg mogelijk beginnen. Met het idee dat als zij al jong in aanraking zouden komen met de haven, zij tijdens hun beroepskeuze eerder geneigd zijn voor de haven te kiezen. Lesmateriaal, evenementen voor jongeren op school is essentieel. Daarnaast stelden de werkgevers voor succesverhalen te verspreiden van mensen die in de haven werken, met name verhalen van jongeren.

Zeehavendagen Amsterdam

Om de negatieve beeldvorming over de haven onder potentiële werknemers tegen te gaan is, pleit het havenbedrijfsleven voor de introductie van zeehavendagen in Amsterdam, zoals Rotterdam de haven in de etalage zet tijdens de Wereldhavendagen. Zodat er meer binding met de haven kan ontstaan. Parallel daaraan moeten de matchingtrajecten worden bevoorraad met informatiesheets, video’s en verhalen over de haven. Dit helpt jobcoaches een realistisch beeld te schetsen over de haven. Ook mini-colleges van werkgevers tijdens het matchingtraject zouden kunnen helpen.

Zeehavendagen Amsterdam moet binding met de haven vergroten

Havenrondvaarten en matchingstafels

In afwachting van de beoogde zeehavendagen organiseren Amports, Port of Amsterdam en Amsterdam Boat Cruises al enkele havenrondvaarten met jongeren uit Amsterdam Nieuw-West. Het plan is dit concept verder uit te breiden op en na het publieksevenement in juni. Naast de promotie evenementen heeft Westpoort Werkt in samenwerking met Startpunt – onderdeel van de Gemeente Amsterdam – een aantal matchingtafels georganiseerd. De matchingtafel is een bijeenkomst waar jobhunters van verschillende organisaties vacatures en potentiële matches met elkaar bespreken. Jobhunters komen met een database van werkzoekenden en zijn letterlijk op zoek naar jobs voor hun ‘klanten’ (werkzoekenden). Om hun kennis van de haven te vergroten zullen jobhunters de komende maanden veelvuldig aan werkgevers in het havenbedrijfsleven worden gekoppeld.